Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola w Psarach

Publiczne Przedszkole w Psarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola w Psarach 

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01,
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Niektóre dokumenty są w postaci skanów;
 • Brak informacji w języku migowym;
 • Zdjęcia nie posiadają opisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12,
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Doruch,
 • E-mail: pppsary@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 7396788.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Psarach,
 • Adres: Psary ul. Leśna 2, 63-405 Sieroszewice,
 • E-mail: pppsary@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 7396788.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przedszkola znajduje się w bloku mieszkalnym w Psarach  przy ul. Leśnej 2. Przedszkole korzysta z jednego wejścia głównego oraz z dwóch wejść na parterze (jedno do części dydaktycznej, drugie do pomieszczeń kuchennych) oraz jednego wyjścia (na plac zabaw).

 • wejście główne  wyposażone jest w standardowe drzwi, nieoznakowane, nieautomatyczne, oświetlone,
 • budynek nie jest oznakowany za pomocą piktogramów,
 • nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i pozbawiona przeszkód, wycieraczka znajdują się na jednym poziomie z chodnikiem,
 • od wejścia głównego do parteru prowadzą schody, brak podjazdu, platformy i podnośnika dla osób niepełnosprawnych,
 • na parter prowadzą schody, które są proste i posiadają taki sam kształt i wysokość, nie ma wyróżnienia początku i końca biegów schodów, schody wyposażone są w poręcz, brak oznaczeń fakturowych przed schodami,
 • wielkość, wyposażenia i aranżacja większości pomieszczeń nie umożliwia poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich,
 • pomieszczenia nie pozwalają na regulowanie natężenia światła,
 • przedszkole nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia mają prostokątny kształt,
 • przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi,
 • w pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • przedszkole nie posiada świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego,
 • w przedszkolu i na parterze bloku oznakowano drogi ewakuacji (brak w systemie Braille’a i piktogramów),
 • w przedszkolu nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • widoczny fokus;
 • wyróżnienia odnośników.

Na stronie Internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Doruch | Autor: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Psarach - Barbara Doruch | Data wprowadzenia: 2021-03-13 11:10:11 | Data modyfikacji: 2023-03-30 11:10:41.
Data wprowadzenia: 2021-03-13 11:10:11
Data modyfikacji: 2023-03-30 11:10:41
Autor: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Psarach - Barbara Doruch
Opublikowane przez: Barbara Doruch